Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW

Veilig samenwerken
in de keten

De Wbni

De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) is een Nederlandse wet die in 2018 in werking is getreden. Deze wet heeft als doel om de digitale veiligheid in Nederland te verhogen door het stellen van beveiligingseisen aan aanbieders van essentiële diensten (AED’s) en digitale dienstverleners (DDA’s). De Wbni richt zich op sectoren die van vitaal belang zijn voor de samenleving, zoals energie, vervoer, waterbeheer, gezondheidszorg, en digitale infrastructuur.

Wat staat er in de Wbni?

De Wbni stelt dat organisaties passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om hun netwerk- en informatiesystemen te beveiligen. Ook moeten zij incidenten met een aanzienlijke impact melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Hiermee wordt beoogd een hoge mate van veiligheid van netwerk- en informatiesystemen in Nederland te garanderen, wat essentieel is voor de bescherming van de persoonsgegevens en voor het in stand houden van de essentiële maatschappelijke en economische activiteiten.

Wbni en de NIS2

De NIS2 richtlijn is een herziening van de originele NIS1 richtlijn van de Europese Unie, die de basis vormde voor de Wbni. De NIS2 richtlijn, die strengere eisen en een bredere scope introduceert, heeft als doel om een hoger en gemeenschappelijk niveau van cybersecurity in de EU te bereiken. NIS2 breidt de lijst van sectoren die onder de richtlijn vallen uit en omvat strengere toezichts-, rapportage- en beveiligingsmaatregelen.

Momenteel wordt de NIS2 door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) vertaald naar nationale wetgeving, wat zal resulteren in de opvolger van de Wbni. De verwachting is dat in mei 2024 de internetconsultatie start: de fase waarin organisaties kunnen reageren op de wetteksten die uit de vertaling van de NIS2 richtlijn voortkomen.

Meer informatie

Voor meer details over de specifieke eisen van de Wbni, de NIS2 richtlijn en de voortgang van de nieuwe wetgeving, kun je de officiële Wbni-wetgeving raadplegen. Houd ook de aankondigingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in de gaten voor updates over de internetconsultatie en de implementatie van de nieuwe wetgeving.

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Informatie over de implementatie van de NIS2 richtlijn in Nederland en de aanpassingen in de Wbni.